Service Sector Definitions

ssdefinationसिरहा नगरपालिकाको वडा नं. १ मा अवस्थित यस विद्यालयमा प्राथमिक तहमा सिरहा नगरपालिकाको वडा नं. १ को सिरहा,वडा नं. २ छोटकी टोल सिरहा र वडा नं. ७ महिसोथाका बालबालिकाहरु अध्ययन गर्न आउछन भने निम्न माध्यमिक तह देखि उच्च माध्यमिक तहमा सिरहा नगर पालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्र, छोटकी टोल, बसविट्टा, कठकोलवा, महिसोथा, मखनाहा, रमौल, मानपुर, खरसलवा, वेरेरवा, ठेंगही, गलरिया …… यसै जिल्लाका अन्य गाउ विकास समितिका बालबालिकाहरु पनि अध्ययन गनै आउछन तथापि यस विद्यालयको सेवा क्षेत्र सिरहा नगर पलिकाको वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्मको छोटकी टोल, बसविट्टा, कठकोलवा, महिसोथा, मखनाहा, रमौल, मानपुर, खरसलवा, वेरेरवा, ठेंगही, गलरिया क्षेत्रलाई विद्यालयको सेवा क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।